Έκθεση Οικολογία

User Rating:  / 4
PoorBest 

Σε ένα άρθρο που προορίζεται για δημοσίευση στον Τύπο, να ενημερώσεις τεκμηριωμένα το αναγνωστικό κοινό για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου εξαιτίας της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Η έκτασή του να είναι 450-500 λέξεις.

 

 

Προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει προστασία της ζωής. Όταν πεθάνει η φύση, θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος. Αυτή η αυτονόητη διαπί­στωση πρέπει να μας οδηγήσει στην αναθεώρηση πολλών από τις αντι­λήψεις που έχουμε για τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον, Η απο­δέσμευση του ανθρώπου από την κυριαρχία της φύσης υπήρξε απαραί­τητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτισμού. Σήμερα, όμως, οι σχέσεις έχουν αντιστραφεί σε τέτοιο βαθμό, που να απειλείται πλέον ο πολιτισμός, επειδή ο άνθρωπος καταδυναστεύει αμείλικτα τη φύση. Αν δεν αποκατασταθεί, λοιπόν, το μέτρο στη σχέση ανθρώπου-φύσης, δεν μπορεί να συνεχιστεί ομαλά και για πολύ η ζωή και ο πολιτισμός. Και από την άποψη αυτή, είναι αίτημα ανθρωπιστικό. Απαιτείται, επομέ­νως, η λήψη και η εφαρμογή μέτρων που σταδιακά θα περιορίσουν την καταστροφή και θα επαναφέρουν τη φυσική τάξη και αρμονία.

 

 

Δεν είναι, βέβαια, δυνατό να αγνοήσουμε την ιδιαιτερότητα της σύγχρονης εποχής, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Η «επιστροφή στη φύση» είναι αίτημα επίκαιρο. Αλλά αυτή ακριβώς η επικαιρότητα μας επιβάλλει να το δούμε όχι με τη ρομαντική διάθεση της επιστροφής σε περασμένες εποχές, αλλά κάτω από το πρίσμα των δεδομένων και των αναγκών του καιρού μας. Γι' αυτό χρειάζονται προ­τάσεις και θέσεις ρεαλιστικές και αποτελεσματικές.

 

Και πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να γίνει τίποτε, αν δε συνειδητοποι­ήσουμε το μέγεθος του κινδύνου που απειλεί την ανθρωπότητα. Η κα­ταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος έχει πάρει διαστάσεις οικουμε­νικές. Τα γεωγραφικά σύνορα δεν αποτελούν πια ούτε το όριο των οι­κονομικών δραστηριοτήτων ενός κράτους ούτε, πολύ περισσότερο, μπορούν να φράξουν την εξάπλωση της οικολογικής καταστροφής και των συνεπειών της. Εφιαλτικές εμπειρίες, για να ξυπνήσουν τις συνει­δήσεις που ακόμη κοιμούνται, υπάρχουν. Και η γνώση και τα μέσα υ­πάρχουν. Οι επιστήμονες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πνευματι­κοί άνθρωποι, οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να διαφωτίσουν την κοι­νή γνώμη, ώστε να διαμορφωθεί και να εξαπλωθεί ένα οικολογικό κί­νημα που θα αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους και όλους τους τομείς της δραστηριότητας τους, για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Ιδιαίτερη συμβολή στην ευόδωση του σκοπού αυτού μπορεί και πρέπει να έχει και η παιδεία, με συστηματική και ουσιαστική περιβαλλοντική αγωγή. Συστηματική με το νόημα της προγραμματισμένης, σκόπιμης και μεθοδικής διδασκαλίας για τη φυσική νομοτέλεια, τις ποικιλόμορφες σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σ' αυτή και τη ζωή μας και για τα αίτια που προκαλούν την οικολογική καταστροφή. Ουσια­στική θα είναι, εάν εμπνεύσει στους νέους το σεβασμό και την αγάπη για τη φύση· εάν τους μεταδώσει νέες ηθικές, αισθητικές και οικονομι­κές αξίες, ώστε να αναθεωρήσουν την καθαρά ωφελιμιστική νοο­τροπία που επικρατεί στις σχέσεις μας με τη φύση· εάν τους βοηθήσει να γνωρίσουν το φυσικό κόσμο και τη ζωτική του σημασία όχι μόνο με μια επιπόλαιη θεωρητική καλλιέργεια, αλλά με το να έρθουν σε επαφή μαζί του, να τον ερευνήσουν, να τον θαυμάσουν και να τον χαρούν να γίνει βίωμα τους. Έτσι, θα νιώσουν την άρρηκτη σχέση της ανθρώπι­νης ζωής με τη φύση της, θα την αγαπήσουν και θα την προστατεύσουν.

 

 Μπορεί πολλοί να καταλογίζουν στην επιστήμη και στην τεχνολο­γία τις ευθύνες για το ανοσιούργημα σε βάρος της φύσης. Δε θα πρέ­πει, όμως, να μας διαφεύγει ότι η ανάπτυξη τους υπήρξε αναγκαιότητα για την εξέλιξη του πολιτισμού. Υπήρξε και παραμένει. Όπως, επίσης, δε θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η επιστημονική γνώση και η εφαρ­μογή της συνοδεύεται από τρομακτική δύναμη και αποτελεσματικότη­τα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η αξιοποίηση, λοιπόν, της δύναμης αυτής, για να επουλωθούν οι πληγές του φυσικού περιβάλλο­ντος, αποτελεί ίσως την πιο αισιόδοξη προοπτική. «Ο τρώσας και ιάσε-ται» (αυτός που πλήγωσε θα γιατρέψει κιόλας). Αρκεί, βέβαια, να επα­ναπροσδιορίσουμε τους σκοπούς που θέλουμε να υπηρετεί η επιστήμη και η τεχνική. Με την παραγωγή νέας, αντιρυπαντικής τεχνολογίας θα περιοριστεί το ολέθριο έργο των ρυπογόνων εστιών. Με οικονομικές, ως προς την κατανάλωση ενέργειας, μηχανές και συσκευές, με την ανακύκλωση των σκουπιδιών, το βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων, τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως είναι η ηλια­κή, η αιολική και γεωθερμική, με τις βιοεπιστημονικές γεωργικές με­θόδους θα εξοικονομήσουμε τεράστια αποθέματα ενεργειακών και φυσικών πόρων και θα περιορίσουμε σε σημαντικό βαθμό τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε τεχνολο­γία φιλική με το περιβάλλον, αυτό θα είναι επανάσταση για την ανθρωπότητα επειδή θα ανανεώσει τους δεσμούς της με τη φύση θα συνδυάσει τα επιτεύγματα του πολιτισμού με το φυσικό τρόπο ζωής.

 

Αφήσαμε τελευταία τη συμβολή της πολιτικής. Ίσως, γιατί τα πε­ρισσότερα από τα σύγχρονα προβλήματα αρχίζουν απ' αυτή και τελει­ώνουν σ' αυτήν. Και, ασφαλώς, η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αποτελεί εξαίρεση. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, σε κάθε κράτος και διεθνώς έχει τις δικές της μεγάλες αναμφισβήτητες ευθύνες. Τόσες, ώστε το πρόβλημα να θεωρείται πολιτικό. Και είναι, βέβαια, αν αναλο­γιστούμε πως αυτό το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στη ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στην εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, στην υπερκα­τανάλωση και στην ασυλλόγιστη και ανεύθυνη έκθεση κάθε περιττής και βλαβερής ουσίας στο περιβάλλον υπήρξε και παραμένει κυρίαρχη πολιτική επιλογή.

 

Στο βαθμό, λοιπόν, που η πολιτική ενός κράτους παραμένει ακόμη έκφραση της βούλησης και των συμφερόντων των πολιτών, πρέπει να απαιτήσουμε απ' αυτό τη λήψη προληπτικών και -γιατί όχι- κατασταλ­τικών μέτρων, την εκπόνηση και εφαρμογή των αναγκαίων προγραμ­μάτων και τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την αποκατά­σταση της οικολογικής ισορροπίας. 

 

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .