Παγκοσμιοποίηση

User Rating:  / 1
PoorBest 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

globalization b 1293566053Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί τη σημερινή έκφραση μιας μακρόχρονης μετε­ξέλιξης, επέκτασης και αναδιοργάνωσης του καπιταλιστικού μοντέλου παραγω­γής. Από τη σκοπιά αυτή δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο. Ωστόσο, όπως στην ιστορική πορεία των καπιταλιστικών σχέσεων διακρίνονται διάφορες περίοδοι και χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας, έτσι και σήμερα η παγκοσμιο­ποίηση αποτελεί μια πολύ διακριτή φάση με σημαντικά νέα στοιχεία.

Υπάρχει όμως μια μεταβολή που διαφοροποιεί ποιοτικά ακόμα περισσότερο την περίοδο της παγκοσμιοποίησης και που ταυτόχρονα την κάνει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο. Το στοιχείο αυτό είναι η συνεχής διάβρωση του κράτους-έθνους και των δυνατοτήτων του να αναλαμβάνει οικονομικές και κοινωνικές λει­τουργίες στο χώρο του. Στο παρελθόν, η ιστορία του καπιταλισμού συνδέθηκε με την ίδια τη δημιουργία και συγκρότηση του σύγχρονου κράτους-έθνους. Σήμερα, το ποιοτικά νέο στοιχείο είναι η απόδόμηση του κράτους-έθνους και η υποκατά­σταση του από το μηχανισμό της παγκόσμιας αγοράς, από ατελή υπερκατα-ναλωτικά σχήματα ή από το κενό. Η σημερινή αποδυνάμωση των μηχανισμών «παραγωγής κοινωνικής στήριξης», «αλληλεγγύης», «συλλογικών αγαθών» απο­τελεί ακριβώς μέρος μιας συνολικότερης διαδικασίας που οδηγεί στη διάβρωση του ίδιου του κράτους-έθνους.

 

Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την ίδια τη δημο­κρατία και τους θεσμούς της. Πατί χωρίς ένα κράτος με αυτονομία δράσης και με συρρικνωμένες τις δυνατότητες κοινωνικής παρέμβασης, αυτό που παραμέ­νει είναι η αργή επιστροφή σε πρωτόγονες και αυταρχικές μορφές κράτους. Μια τέτοια πορεία, που δε φαίνεται να ανακόπτεται, είναι επικίνδυνη και βαθύ­τατα τραυματική, καθώς ανατρέπει επιτεύγματα πολλών δεκαετιών ή και αιώ­νων στα μέτωπα των δικαιωμάτων του ατόμου, της ευημερίας κοινωνικών συ­νόλων, της δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας, της πολιτιστικής ταυτότη­τας και εν γένει κάθε αξίας που δεν περνάει μέσα από τα χρηματιστήρια της Ν. Υόρκης, του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και όλων των άλλων, μεγάλων ή μι­κρότερων, αγορών κεφαλαίου. Η είσοδος στον 21ο αιώνα ενέχει σημαντικούς κινδύνους μετάβασης σε συν­θήκες βαρβαρότητας. Αυτό που είναι ορατό είναι η διάχυση μιας πολύ πιο έντο­νης ανισότητας, όχι απλώς στο εσωτερικό της κοινωνίας, αλλά και στο εσωτερικό κοινωνικών ομάδων, είτε σε επαγγέλματα, είτε σε ηλικίες, είτε σε τομείς δραστη­ριότητας, κ.ά. Σε συνθήκες όπου η οικολογική καταστροφή 8α επιταχύνεται, όπου οι κοινωνικές αξίες 8α τείνουν να ισοπεδωθούν, όπου η αβεβαιότητα και ο κίνδυ­νος 8α δημιουργούν ένα συνεχή βρόχο για μεγάλα τμήματα πληθυσμιακών ομά­δων, οριζόντια σε όλο το παγκόσμιο σύστημα, η εγκληματικότητα, η Βία και ο αυ­ταρχισμός, ως απόρροια των παραπάνω, θα παίζουν ρόλο-κλειδί για τη «σταθε­ρότητα» του συστήματος.

Η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου θα έπρεπε να αποτελέσει την πρώτη και κυρίαρχη προτεραιότητα των πολιτικών δυνάμεων, το σύστημα αξιών των οποίων βρίσκεται σε σύγκρουση με μια τέτοια προοπτική.

Τάσος Παννίτσης, «Εισαγωγή» στο έργο των'Οσκσρ Λαφονταίν -Κρίοτα Μύλλερ Μη φοΒάστε την παγκοσμιοποίηση 

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .