Σύνταξη περίληψης

User Rating:  / 0

Σύνταξη της περίληψης

  Η πρώτη περίοδος αρχίζει με τη φράση: «ο συγγραφέας  του κειμένου αναφέρει, παρουσιάζει, προβάλλει, τονίζει, επισημαίνει κτλ…»

Εάν επιλέξουμε ενεργητική φωνή , αυτή ακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια της παραγράφου, αντίστοιχα και με την παθητική [1].

Ακολουθεί το θεματικό κέντρο του κειμένου, με το οποίο ολοκληρώνεται η περίοδος.

Χρησιμοποιώντας τον πλαγιότιτλο κάθε παραγράφου συνδέουμε την πρώτη περίοδο με τη χρήση μιας διαρθρωτικής λέξης ή φράσης π.χ. αρχικά κτλ.

3. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλες τις επόμενες παραγράφους,

4. Ο λόγος πρέπει να είναι συνεχής και να διασφαλίζεται η συνοχή των νοημάτων με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις. Π.χ. Επίσης τονίζει, παράλληλα επισημαίνει, προσθέτει ακόμα, αντίθετα προβάλλει, επιπλέον υποστηρίζει κτλ.

5. Την τελευταία παράγραφο του αρχικού κειμένου τη διαμορφώνουμε σε πρόταση κατακλείδα της περίληψης, αρχίζοντας με την κατάλληλη έκφραση.

Π.χ. Ο συγγραφέας του κειμένου καταλήγοντας, συμπεραίνει… κτλ.

 


[1]

 Για παράδειγμα: «Το άρθρο αυτό του Χ., αναφέρεται το Υ θέμα και μάλιστα από τη Ζ σκοπιά. Αρχικά, αναλύεται η επίδραση του Χ στο Ζ. Έπειτα, γίνεται λόγος για……»

Πώς γράφουμε περίληψη

User Rating:  / 0

Διαδικασία

 

  1. Προσεκτική ανάγνωση του κειμένου και καθορισμός του πλαισίου μέσα στο οποίο ζητείται να γραφεί η περίληψη.
  2. Λεπτομερής ανάγνωση του κειμένου. Καταγραφή σημειώσεων.
  3. Σύνταξη πλαγιοτίτλων για κάθε παράγραφο. Μέριμνα για μικρό αριθμό λέξεων- απαλοιφή επιθέτων και ρημάτων όταν δεν είναι απαραίτητα. Ομαδοποίηση και διαχωρισμός σύμφωνα με το νόημα.
  4. Αποφυγή της παράθεσης αυτούσιων τμημάτων του κειμένου. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να είναι περιορισμένη η έκταση του τμήματος και να βρίσκεται ανάμεσα σε εισαγωγικά.
  5. Σύνταξη της περίληψης
  6. Έλεγχος ότι όλα τα σημαντικά νοήματα-ιδέες του κειμένου περιέχονται στο κείμενο.
  7. Έλεγχος ότι όλα τα νοήματα-ιδέες που περιέχονται στην περίληψη είναι μεγάλης ή της ίδιας σημασίας με τα υπόλοιπα.

 

 

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .